Voorwaarden

Lees de volgende gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door. Deze Website (de Website) wordt verstrekt door Clarios Germany GmbH & Co. KG en is onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden. Door het gebruik van deze Website of een toepassing verstrekt via deze Website, gaat u akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Algemene voorwaarden
Algemene leveringsvoorwaarden

 

Content van de website

De Website bevat handelsmerken, dienstmerken, auteursrechtelijk beschermd materiaal en andere inhoud die eigendom is van Clarios en anderen (Content). Clarios en/of zijn gelieerde ondernemingen is/zijn de enige eigena(a)r(en) van alle Content op de Website, waaronder alle auteursrechten, handelsmerken en andere intellectuele eigendomsrechten. Tenzij uitdrukkelijk vermeld op de Website, mag u een kopie van afzonderlijke schermen alleen afdrukken of materiaal van de Website alleen downloaden voor persoonlijk gebruik of archief, mits alle logo's, merken en andere opschriften die op de gekopieerde schermen worden weergegeven, niet worden verwijderd van het afgedrukte exemplaar. In deze gebruiksvoorwaarden mag u geen tekst wijzigen, publiceren, weergeven, verzenden, aanpassen of op enigerlei wijze Content exploiteren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Clarios.

Gebruikerscontent

Alle informatie (behalve persoonlijke informatie, is onderworpen aan ons Privacybeleid), inclusief gegevens, tekst, bestanden, afbeeldingen en andere materiaal dat u naar de Website verstuurt of aan Clarios verstrekt, wordt aangeduid als Gebruikerscontent. Door het verzenden van Gebruikerscontent op of via deze Website, gaat u ermee akkoord dat alleen u verantwoordelijk bent voor de transmissie, nauwkeurigheid, volledigheid, het eigendom en de openbaarmaking van die Gebruikerscontent, en dat Clarios niet verantwoordelijk is voor uw transmissie van de Gebruikerscontent. Door verzending van Gebruikerscontent naar Clarios of het anderszins beschikbaar stellen van Gebruikerscontent op of via de Website, verleent u Clarios en gelieerde ondernemingen een royaltyvrije, wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke, niet-exclusieve en volledig in sublicentie te geven recht op en toestemming voor het gebruiken, reproduceren, wijzigen, bewerken, aanpassen, publiceren, vertalen, het maken van afgeleide werken, verspreiden en weergeven van die Gebruikerscontent, geheel of gedeeltelijk, en/of het op te nemen in andere werken in enige vorm, media of technologie, en dat u afziet van alle ‘morele rechten’ op die Gebruikerscontent. Clarios controleert, bekijkt of bewerkt geen Gebruikerscontent die op of via de Website wordt geplaatst of beschikbaar gesteld. Clarios behoudt echter het recht om naar eigen goeddunken Gebruikerscontent te weigeren, te bewerken of te verwijderen , geheel of gedeeltelijk, die naar het oordeel van Clarios niet voldoet aan deze Gebruiksvoorwaarden, illegaal is, of anderszins ongewenst, ongepast of onjuist. Clarios is niet verantwoordelijk voor een eventuele beslissing, het ontbreken van een beslissing of vertraging in het bewerken of verwijderen van Gebruikerscontent.

Gedrag

U mag op generlei wijze Gebruikerscontent op of via de Website verzenden die: (i) inbreuk maakt op eigendomsrechten van een partij of persoon; (ii) onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, lasterlijk, obsceen, misleidend, frauduleus, seksueel getint, haatdragend of inbreuk makend op andermans privacy is; (iii) een individu of groep op basis van ras, etnische afkomst, geslacht, religie, seksuele geaardheid, leeftijd of handicap tot slachtoffer maakt, kwelt, vernedert, of intimideert; (iv) ongevraagde of ongeoorloofde reclame, promotiemateriaal, ‘spam’, ‘kettingbrieven’, of enige andere vorm van werving bevat; of (v) softwarevirussen of andere computercode, bestanden of programma's bevat die de functionaliteit van computersoftware of -hardware of telecommunicatieapparatuur kunnen onderbreken, vernietigen of beperken of bijdraagt aan een andere vergelijkbare destructieve activiteit U aanvaardt tevens dat u niet: (i) zich zult voordoen als een persoon of entiteit of valselijk zult benoemen of anderszins een onjuiste voorstelling te geven van uw relatie met een persoon of entiteit; (ii) Gebruikerscontent zult vervalsen om de herkomst ervan te verhullen; (iii) de website of de servers of netwerken verbonden met de Website zult belemmeren of verstoren, of eisen of beleidsregels zult overtreden van netwerken die zijn aangesloten op de Website; (iv) zult infiltreren of anderszins proberen om onbevoegde toegang te verkrijgen, of de integriteit van de Website in gevaar te brengen; (v) informatie over de Gebruikers van de Website of de Gebruikerscontent geplaatst door anderen op de Website zult verzamelen en opslaan of dergelijke informatie te gebruiken voor welk doel dan ook in strijd met het doel van de Website; of (vi) toepasselijke lokale, provinciale, nationale of internationale wet- of regelgeving zult schenden.

Gekoppelde sites

Clarios kan links verstrekken naar Websites (Gekoppelde sites) of applicaties van derden. Gekoppelde sites worden niet beoordeeld, gecontroleerd of bekeken door Clarios. Elke Gekoppelde site kan zijn eigen gebruiksvoorwaarden en privacybeleid hebben, en de gebruiker moet vertrouwd zijn en voldoen aan al deze voorwaarden en beleidsregels bij gebruik van een Gekoppelde site. Clarios is niet verantwoordelijk voor de inhoud, beschikbaarheid, beleidsregels of praktijken van een Gekoppelde site, of eventuele koppelingen die daarin zijn opgenomen, noch is Clarios aansprakelijk voor de toegang van Gebruikers tot dergelijke Gekoppelde Sites. Deze koppelingen impliceren geen goedkeuring door Clarios van de gekoppelde bronnen van een bedrijf of dienst.

Privacybeleid

Wij raden u aan ons Privacybeleid te lezen, dat door middel van verwijzing is opgenomen in deze gebruiksvoorwaarden.

Afwijzing van garanties

DEZE WEBSITE WORDT AANGEBODEN ‘ALS IS’ EN ‘ALS BESCHIKBAAR’ ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDE, HETZIJ EXPLICIET OF IMPLICIET. ONVERMINDERD HET VOORGAANDE, WIJST Clarios UITDRUKKELIJK ELKE GARANTIE AF, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT: (I) ENIGE GARANTIE MET BETREKKING TOT DE BESCHIKBAARHEID, NAUWKEURIGHEID, GESCHIKTHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID OF BRUIKBAARHEID VAN DE WEBSITE EN DE INHOUD DAARIN; EN (II) ENIGE GARANTIES VAN TITEL, GARANTIE VAN NIET-INBREUK, GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL.

Beperking van de aansprakelijkheid

N GEEN GEVAL ZAL Clarios, ZIJN FUNCTIONARISSEN, BESTUURDERS, WERKNEMERS, MOEDERMAATSCHAPPIJEN, DOCHTERONDERNEMINGEN, OPVOLGERS OF RECHTVERKRIJGENDEN, AANSPRAKELIJK ZIJN AAN ENIGE PARTIJ (I) VOOR INDIRECTE, DIRECTE, SPECIALE, PUNITIEVE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT? TOT SCHADE WEGENS WINSTDERVING, ONDERBREKING VAN DE BEDRIJFSVOERING, VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF GEGEVENS EN DERGELIJKE), OF ENIGE ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT DE BESCHIKBAARHEID, HET GEBRUIK, VERTROUWEN OP, OF DE ONMOGELIJKHEID TOT GEBRUIK VAN DE WEBSITE, ZELFS ALS Clarios OF ZIJN GEMACHTIGDE OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE, EN ONGEACHT DE VORM VAN DE ACTIE.

Vrijwaring

Door het gebruik van de website gaat u ermee akkoord Clarios, zijn gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren en werknemers te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle claims, aansprakelijkheden, kosten en uitgaven, inclusief redelijke honoraria van advocaten, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik van de Website, een schending van deze Voorwaarden door u, of de Gebruikerscontent die u verzendt op of via de Website.

Toepasselijk recht/jurisdictie

Wij beheren en bedienen deze Website vanuit onze vestigingen in de Verenigde Staten. Personen die toegang hebben tot deze website vanuit andere locaties, doen dit op eigen initiatief en zijn verantwoordelijk voor naleving van lokale wetten. De wetten van de staat Wisconsin, met uitzondering van de regels inzake strijdigheid van wetgeving, zullen deze gebruiksvoorwaarden en uw gebruik van de Website beheersen. Door het gebruik van de Website, gaat u ermee akkoord en stemt u ermee in (i) dat elke claim of geschil met Clarios of op enigerlei manier betrekking hebbend op uw gebruik van de Website, uitsluitend gehoord zal worden in staats- of federale rechtbanken in de staat Wisconsin en het dichtst bij Milwaukee, Wisconsin; en (ii) dat de uitoefening van persoonlijke jurisdictie, in verband met een dergelijk geschil, plaatsvindt in de rechtbanken van de staat Wisconsin.

Wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden

Clarios kan deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd naar eigen goeddunken wijzigen, zonder feitelijke mededeling. Elke wijziging zal op deze pagina van de Website verschijnen. We adviseren u om deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te controleren op wijzigingen. Door het gebruik van de Website na eventuele wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dergelijke wijzigingen.