Zoek
|||
Vind
|||

VOORWAARDEN


Algemene Leveringsvoorwaarden - 10/2007

1. Geldigheid van deze voorwaarden
1.1 De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle verkopen, leveringen en diensten (hierna allemaal "Leveringen") van VB Autobatterie GmbH & Co. KGaA, Johnson Controls Autobatterie GmbH en Johnson Controls Hybrid and Recycling GmbH en hun dochterondernemingen. Ze zijn van toepassing op bedrijven, publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijk bijzonder vermogen (klanten). Door aanvaarding van de algemene voorwaarden zonder tegenspraak, verklaart de klant zich akkoord met de toepasbaarheid van uitsluitend deze voorwaarden op de betreffende levering en alle daarop volgende zakelijke activiteiten.
1.2 Wij aanvaarden geen andere voorwaarden, tenzij wij deze uitdrukkelijk schriftelijk hebben geaccepteerd.
1.3 Mondelinge afspraken die vóór of tijdens de afronding van een overeenkomst worden gemaakt, zijn pas rechtsgeldig als zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.

 2. Aanbod, identificatienummers, garanties en afronding van de overeenkomst
2.1 Ons aanbod is aan verandering onderhevig.
2.2 Overeenkomstdocumenten zoals afbeeldingen, tekeningen en gewichtspecificaties zijn vrijblijvend en worden pas een bindend bestanddeel van de overeenkomst als wij dat uitdrukkelijk schriftelijk hebben bevestigd.
2.3 Gegevens over de samenstelling en duurzaamheid gelden alleen als gegarandeerd als zij uitdrukkelijk als zodanig gedefinieerd zijn. Hetzelfde geldt voor de aanvaarding van leveringsrisico's.
2.4 De overeenkomst is pas bindend nadat wij de order schriftelijk hebben bevestigd. Mondelinge afspraken die vóór of tijdens de afronding van een overeenkomst worden gemaakt, zijn pas rechtsgeldig als zij door ons schriftelijk zijn bevestigd.


3. Levering, leveringstermijnen, vertragingen in de levering, verpakking en risico-overgang
3.1 Onze schriftelijke opdrachtbevestiging is bepalend voor het soort en de complexiteit van de levering. Deelleveringen en de bijbehorende facturering zijn in redelijke hoeveelheden toegestaan.
3.2 Leveringstermijnen zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen. De leveringstermijn begint met het verzenden van onze orderbevestiging, echter niet voordat alle essentiële kwesties met betrekking tot de activiteiten die in verband met de order door de klant moeten worden uitgevoerd, zijn verduidelijkt en afgehandeld. De leveringstermijn begint nooit voordat de documenten die door de klant moeten worden verstrekt, zijn verkregen, de verschuldigde termijn is ontvangen of de overeengekomen vrijgaveorder door de klant is geregeld. Indien de klant te laat is met de vrijgaveorder, behouden wij ons het recht voor de goederen tegen factuur te verzenden of de goederen op te slaan en aan de klant te factureren voor de gemaakte kosten, tegen de gebruikelijke tarieven.
3.3 Levering is alleen mogelijk als de kredietlimiet van de klant niet wordt overschreden.
3.4 Aan de leveringstermijn is voldaan wanneer vóór het verstrijken van die termijn de goederen onze fabriek of magazijn hebben verlaten, of een kennisgeving van gereedheid voor levering is verzonden.
3.5 Overmacht en andere onvoorziene gebeurtenissen buiten onze invloed, die niet kunnen worden verholpen tegen redelijke kosten en die een soepele afronding van de overeenkomst in gevaar kunnen brengen, in het bijzonder verkeersopstoppingen en operationele storingen, stakingen, materiaal- en energieschaarste, maatregelen van overheidsinstanties, alsmede import- en exportbeperkingen, ontheffen ons van onze verplichtingen de overeenkomst na te komen, al naar gelang de duur en complexiteit van dergelijke belemmeringen. Dit geldt ook als onze onderaannemers getroffen worden door deze incidenten. Wij kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de bovenstaande incidenten wanneer ze zich voordoen in de loop van een reeds ondervonden vertraging. Indien, buiten onze schuld, de uitvoering van de order geheel of gedeeltelijk in gevaar wordt gebracht door de hierboven genoemde omstandigheden of onmogelijk wordt, zijn wij gerechtigd ons geheel of gedeeltelijk terug te trekken uit de overeenkomst. In dat geval zullen wij de reeds ontvangen te veel betaalde bedragen van de klant onmiddellijk retourneren. Wij stellen de klant onmiddellijk op de hoogte wanneer dergelijke vertragingen plaatsvinden, en nogmaals zodra ze zijn verholpen. 
3.6 Verzending en verpakking worden naar beste kunnen uitgevoerd. Onvoorwaardelijke aanvaarding van de goederen door de expediteur of de vervoerder levert het bewijs van een onberispelijke verpakking. Indien schriftelijk niet anders is overeengekomen, verzenden wij onze goederen voor risico en rekening van de klant. 
3.7 Wanneer de goederen naar de klant worden verzonden, gaan de risico's van onopzettelijk verlies en verslechtering van de goederen over op de klant op het moment van overdracht aan de persoon die verantwoordelijk is voor het transport, ongeacht wie de transportkosten draagt, doch uiterlijk bij het verlaten van de fabriek of het magazijn. Als verzending is uitgesteld op verzoek van de klant of om redenen buiten onze invloed, gaat het risico over op de klant zodra deze de kennisgeving van gereedheid voor verzending heeft ontvangen.
3.8 Herbruikbare pallets, speciale kratten en andere speciale verpakkingen blijven ons eigendom en moeten worden teruggestuurd naar de afzender, franco, zonder tussentijds gebruik. Als deze artikelen niet binnen acht weken na levering worden geretourneerd, zijn wij gerechtigd de klant hiervoor te factureren.
3.9 Klachten met betrekking tot vervoersvertragingen, gebreken of transportschade moeten onmiddellijk bij onze expediteur en vervoerder worden ingediend, waarbij wij hierover worden geïnformeerd.
3.10 Wij zijn niet verplicht om in opdracht van de klant aan derden te leveren.

4. Garantie, verplichtingen van de klant bij het doen van een kennisgeving van gebreken die is ontvangen van zijn eigen klanten, en aansprakelijkheid
4.1 Garantieclaims van de klant impliceren dat genoemde klant zowel aan de onderzoeksverplichtingen heeft voldaan als aan de eisen inzake kennisgeving van gebreken, zoals bepaald in de wet. De ontdekking van gebreken moet onmiddellijk aan ons worden gemeld - in geval van zichtbare gebreken niet later dan uiterlijk binnen twee weken na ontvangst van de goederen - schriftelijk met een nauwkeurige omschrijving van het gebrek en het factuurnummer. Dit geldt dienovereenkomstig bij onvolledigheid van de goederen. Documenten, monsters, pakbonnen en/of gebrekkige goederen moeten op verzoek naar ons worden teruggestuurd. Claims van de klant als gevolg van gebreken of onvolledigheid van de levering zijn uitgesloten als deze verplichtingen niet worden nagekomen.
4.2 Indien de goederen gebreken blijken te vertonen, zullen wij, naar eigen oordeel, ofwel verbeteringen aanbrengen ofwel goederen zonder gebreken leveren. Na overleg met de klant kunnen wij de goederen terugnemen en de aankoopprijs vergoeden. Indien mogelijk worden ontbrekende artikelen later afgeleverd. Wij behouden ons het recht voor om in overleg met de klant een creditnota af te geven. Wij dragen de verantwoordelijkheid voor vervangende leveringen en reparatiewerkzaamheden in dezelfde mate als voor de oorspronkelijk geleverde goederen; voor vervangende leveringen begint een nieuwe garantietermijn. Volgens de wettelijke bepalingen heeft de klant het recht zich terug te trekken uit de overeenkomst of op een vermindering van de prijs, mocht latere nakoming mislukken. Dit heeft geen invloed op § 478 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). De klant heeft recht op schadeclaims op grond van paragraaf 4.9.
4.3 De klant is verplicht ons onmiddellijk op de hoogte te stellen van een kennisgeving van gebreken die hij heeft ontvangen van een volgende klant met betrekking tot ons geleverde artikel. Indien de klant niet aan deze verplichting voldoet, vervallen de schadeclaims van genoemde klanten, evenals de claims voor vergoeding van kosten op grond van § 478 BGB.
4.4 Wij kunnen geen claims honoreren die voortvloeien uit marketingverklaringen van onze klant aan de volgende klant of in het promotiemateriaal van de klant waarvoor onze voorafgaande toestemming niet is gevraagd of gegeven.
4.5 Mocht onze klant een beroep doen op verhaal van gemaakte kosten als gevolg van een kennisgeving van gebreken van de volgende klant (§ 478 BGB), dan vergoeden wij alleen de kosten ten bedrage van een vergelijkbare latere nakoming. Wij vergoeden geen kosten die het gevolg zijn van later vervoer van de goederen naar een andere plaats dan de vestiging van de klant, tenzij deze overdracht in overeenstemming is met het beoogde gebruik van de goederen.
4.6 Voorts zijn claims van de klant in verband met verhaal jegens ons (§ 478 BGB) alleen van toepassing indien de klant geen overeenkomsten is aangegaan met de volgende klant die verder gaan dan de wettelijke claims wegens gebreken. 
4.7 Schadeclaims van derden die voortvloeien uit de aankoop van de goederen in afwachting van latere levering of van derden die zijn ingeschakeld om latere reparaties uit te voeren, kunnen alleen worden ingediend door middel van een verhaal op grond van § 478 BGB, indien de klant ons voldoende tijd voor latere nakoming heeft gegeven en deze tijd zonder resultaat is verstreken.
4.8 In geval van verhaal op grond van § 478 BGB dienen wij jegens de klant enkel te bewijzen dat het gebrek niet al bestond vóór de overgang van het risico op de klant gedurende een periode van zes maanden vanaf de overdracht aan genoemde klant - indien er niet meer dan 12 maanden zijn verstreken tussen deze overdracht van risico's en de verdere verkoop door de klant.
4.9 Wij zijn volledig aansprakelijk en gehouden aan de wet productaansprakelijkheid in geval van uitdrukkelijke aanvaarding van een garantie of aankooprisico en voor opzettelijk of grof nalatig plichtsverzuim. Wij zijn ook volledig aansprakelijk voor overlijden, letsel of schade aan de gezondheid door opzet of grove nalatigheid. Wij zijn uitsluitend aansprakelijk voor de schending van de essentiële contractuele verplichtingen (fundamenteel) in het geval van schade aan materiaal en bedrijfsmiddelen als gevolg van onoplettendheid of in geval van misbruik van vertrouwen op ongeacht welke wijze; de aansprakelijkheid wordt echter beperkt tot de normale contractschade die bij het sluiten van de overeenkomst te voorzien is.
4.10 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook die het gevolg is van een verkeerde of onjuiste behandeling, overmatige belasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen, niet-nakoming van instructies voor behandeling, inspectie en opslag voor onze producten, natuurlijke slijtage of andere invloeden, tenzij wij verantwoordelijk zijn voor laatstgenoemde. Hetzelfde geldt indien de klant of derden wijzigingen aanbrengen of onjuist onderhoud uitvoeren aan de goederen die wij hebben geleverd.
4.11 Indien de koper het recht heeft schadevergoeding te eisen in plaats van nakoming of zich terug te trekken uit de overeenkomst, is hij verplicht op ons verzoek en binnen een redelijke termijn aan te geven of hij gebruik zal maken van dit recht. Indien de klant deze verklaring niet binnen de gestelde termijn verstrekt of indien hij vasthoudt aan nakoming, kan hij deze rechten uitsluitend uitoefenen nadat een verdere redelijke verlenging van de termijn zonder resultaat is verstreken.
4.12 Indien de koper ten onrechte het bestaan van een gebrek noemt, hebben wij het recht genoemde koper de gemaakte kosten tegen een redelijk tarief in rekening te brengen.
4.13 Vorderingen in verband met gebreken verjaren 12 maanden na risico-overgang. Hetzelfde geldt voor vorderingen in verband met onvolkomen titel. In geval van opzettelijk plichtsverzuim, vorderingen op grond van ontoelaatbare behandeling, ontbrekende gegarandeerde eigenschappen, overdracht van aankooprisico’s, en letsel, blijven de wettelijke verjaringstermijnen op grond van § 438, onder 3, en 479 BGB onaangetast.
4.14 Schadeclaims die verder gaan dan de aansprakelijkheid als vermeld in artikel 4 zijn uitgesloten, ongeacht op welke rechtsgrond dergelijke claims worden ingediend.
4.15 De hiervoor genoemde beperkingen van aansprakelijkheid zijn van toepassing op het bestaan en de omvang, ook voor onze wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en andere plaatsvervangers.
4.16 Ongeacht het bovenstaande zijn wij op geen enkele wijze aansprakelijk voor indirecte schade, zoals bijvoorbeeld winstderving.

5. Prijzen, betalingsvoorwaarden en verzuim
5.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zijn de prijzen geldig op de dag van levering.
5.2 De ontvangst van de betaling op onze rekening is bepalend voor de nakoming van de betalingsvoorwaarden. Betaling per wissel is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming. Wissels en cheques worden door ons als betaling onder voorwaarden aanvaard en gelden slechts als betaling op het moment dat zij volledig worden ingewisseld. Er worden geen kortingen verleend voor betaling per wissel.
5.3 De klant is in verzuim indien de herinnering die wordt opgesteld op de uiterste betaaldatum niet bij ontvangst wordt voldaan. De klant is ook in verzuim als hij de betaling niet voldoet op bepaalde in de overeenkomst overeengekomen data. De wettelijke regeling volgens welke de klant uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur of een soortgelijk verzoek tot betaling van rechtswege in verzuim is, blijft onaangetast.
5.4 Wij hebben het recht op verrekening van betalingsverzoeken tegen de vorderingen die het langst openstaan.
5.5 In geval van verzuim zijn wij gerechtigd om rente wegens verzuim in rekening te brengen ten belope van 8 procent per jaar boven de respectieve bankrente (§ 247 BGB). Wij behouden ons het recht voor om bewijs van een hogere rente te leveren.
5.6 Wij zijn niet verplicht de overeenkomst na te komen, voordat de koper de verplichtingen die voortvloeien uit andere overeenkomsten met ons, met name wat betreft de betaling van nog verschuldigde facturen, is nagekomen.
5.7 De koper mag dergelijke vorderingen slechts verrekenen of betaling daarvan onthouden voor zover schriftelijk overeengekomen of in de wet bepaald.
5.8 Indien er sprake is van een aanzienlijke verslechtering van de activa van de klant die aanleiding geeft, onder standaard bancaire benchmarks, tot twijfel aan de financiële solvabiliteit van de klant, of wanneer niet wordt voldaan aan betalingsdatums - zelfs niet na een redelijk extra uitstel - hebben wij het recht alleen te leveren tegen contante betaling vooraf, of tegen zekerheden. Onder dezelfde voorwaarden kunnen wij alle vorderingen uit hoofde van de zakelijke relatie direct opeisbaar verklaren, mits de klant aansprakelijk is voor het betalingsverzuim.

6 Behoud van eigendomsrecht
6.1 Wij behouden de eigendom van de geleverde goederen totdat alle vorderingen voortvloeiend uit de zakelijke relatie alsmede ontstane vorderingen, ongeacht de rechtsgrond, zijn voldaan. Dit is ook van toepassing indien de betaling van specifiek genoemde vorderingen is ontvangen.
6.2 In het kader van een ordelijke bedrijfsvoering is de klant gerechtigd onze goederen of combinaties van onze goederen met andere goederen te bewerken of verwerken. Het bewerken of verwerken van goederen die met een eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, wordt voor ons als fabrikant uitgevoerd in de zin van § 950 BGB zonder ons te verplichten. Wij verwerven de mede-eigendom van de voorwerpen die het resultaat zijn van verwerking of combinaties om onze in artikel 6.1 genoemde eisen, die de klant reeds in dit stadium toekent, te waarborgen. De klant zal de artikelen waarvan wij de mede-eigendom hebben kosteloos opslaan. Het aandeel in deze mede-eigendom wordt bepaald door de verhouding van de factuurwaarden die worden vertegenwoordigd door enerzijds ons product en andersijds het artikel dat het resultaat is van de verwerking of de de combinatie, op het tijdstip van de verwerking of de combinatie.
6.3 Wij verlenen onze klanten toestemming, met de mogelijkheid tot intrekking, producten aan een volgende klant door te verkopen tijdens de normale bedrijfsuitoefening. Dit recht vervalt indien de betaling van vorderingen wordt gestaakt. De klant draagt reeds nu alle rechten op vorderingen op grond van doorverkoop en bijbehorende rechten over, welke overdracht wij hierbij aanvaarden. Voor het doorverkopen van artikelen waarin wij de mede-eigendom hebben verworven conform artikel 6.2, heeft de overdracht betrekking op het bedrag van het aandeel in de mede-eigendom. Indien de overgedragen vorderingen in een lopende factuur zijn opgenomen, doet de koper reeds nu afstand van een deel van de vorderingen van de lopende rekening met de zakenpartner. De overgedragen vorderingen vormen een zekerheid ter dekking van alle vorderingen als genoemd in artikel 6.1. De klant heeft het recht om de uitstaande bedragen te innen, mits wij deze bevoegdheid niet intrekken. De bevoegdheid tot inning vervalt, zelfs zonder uitdrukkelijke intrekking, zodra de klant niet meer betaalt. De klant dient ons op verzoek schriftelijk en onverwijld in kennis te stellen aan wie de goederen zijn verkocht en welke betalingen genoemde klant ingevolge deze verkoop verschuldigd is, en hij dient voor eigen rekening notariële documenten met betrekking tot de overdracht te verstrekken.
6.4 Het is de klant niet toegestaan de goederen waarop voorwaardelijke verkoop van toepassing is of die wij in mede-eigendom hebben of ten aanzien waarvan de vorderingen aan ons zijn overgedragen op andere wijze te vervreemden – het is de klant met name niet toegestaan deze goederen te verpanden of als zekerheid te verpanden. De klant dient ons onmiddellijk te informeren over eventuele beslagleggingen door derden, handhavingsmaatregelen van derden of andere wettelijke beperkingen van de goederen/vorderingen die wij geheel of gedeeltelijk in eigendom hebben.
6.5 Wij hebben het recht om, nadat een door ons bepaalde periode van extra uitstel zonder resultaat is verstreken, teruggave van de voorwaardelijke goederen te verlangen, indien de klant in verzuim is met een betaling. Hetzelfde geldt indien zijn financiële toestand aanzienlijk verslechtert.
6.6 Indien de waarde van de zekerheden de waarde van alle aan ons verschuldigde vorderingen met meer dan 20% overschrijdt, zullen wij dergelijk zekerheden onmiddellijk naar eigen oordeel en op verzoek van de klant inwisselen.
6.7 Wij behouden de eigendom en het auteursrecht op kostenramingen, monsters, tekeningen en andere documenten die wij aan de klant overhandigen in verband met het aanbod of onze levering; deze kunnen niet aan derden ter beschikking worden gesteld en dienen op verzoek aan ons geretourneerd te worden.

7. Gegevensbescherming
Wij zijn gerechtigd de ontvangen gegevens over de klant met betrekking tot de zakelijke relatie te verwerken, op te slaan of aan een handelsbeschermingsorganisatie over te dragen, mits dit noodzakelijk is voor het doel van de overeenkomst of om onze gerechtvaardigde belangen te beschermen en er geen reden is om aan te nemen dat een overheersend belang van de klant dat bescherming verdient, dit verhindert.

8. Gebruik van de merknaam
Het is onze klant alleen na onze voorafgaande toestemming toegestaan gebruik te maken van onze beschermde merknamen in zijn reclamemateriaal voor ons, volgens onze specificaties, in hun oorspronkelijke lay-out en voor niet-nagemaakte, oorspronkelijke goederen. Onze overeenkomst kan worden herroepen wanneer wij dat nodig achten. De verantwoordelijkheid voor de lay-out van genoemde reclame komt volledig voor rekening van de klant.

9. Taal
Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Duits. Ze kunnen worden vertaald naar een andere taal, mits de Duitse tekst doorslaggevend is.

10. Plaats van nakoming, bevoegde rechter en toepasselijk recht
10.1 De plaats van nakoming van alle verplichtingen uit hoofde van de contractuele relaties is de locatie van de leverende fabriek of het leverende magazijn.
10.2 De rechter in Hannover, Duitsland, is bij uitsluiting bevoegd.
10.3 Op overeenkomst is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing, met uitsluiting van de wettelijke normen inzake wetsconflicten en van het uniforme VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

 

Algemene Inkoopvoorwaarden - 02/07


§ 1 Toepasselijkheid
(1) Alle leveringen, diensten en aanbiedingen van onze leveranciers worden uitsluitend op basis van deze Algemene Inkoopvoorwaarden uitgevoerd. Deze Algemene Inkoopvoorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten die wij sluiten met onze leveranciers voor de leveringen of diensten die zij aanbieden.
(2) De voorwaarden van onze leveranciers of van derden worden niet toegepast, zelfs niet indien toepasbaarheid ervan in afzonderlijke gevallen niet strijdig is met deze voorwaarden. Zelfs indien wij verwijzen naar een brief die voorwaarden van de leverancier of een derde bevat of daarnaar verwijst, betekent dit niet dat genoemde voorwaarden aanvaard en van toepassing zijn.
(3) Mondelinge afspraken moeten schriftelijk worden opgesteld om van toepassing te worden.

§ 2 Orders en overeenkomsten
(1) Wanneer wij dit nodig achten, hebben wij het recht om zowel tijd en plaats van levering als de aard van de verpakking te wijzigen door middel van een schriftelijke kennisgeving.
(2) Onze orders kunnen op de volgende wijzen worden uitgevoerd: leveringsschema (elektronisch / per fax), Kanban, eProcurement, SAP-bestelling, geschreven bestelformulieren. Voorts behouden wij ons het recht voor andere bestelwijzen in te voeren wanneer wij dit nodig achten.

§ 3 Prijzen, betalingsvoorwaarden, factuurgegevens
(1) De in de order genoemde prijs is bindend.
(2) Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de prijs inclusief levering en transport naar het in de overeenkomst genoemde afleveradres, inclusief verpakking.
(3) Indien de prijs volgens de gesloten overeenkomst exclusief verpakking is en als betaling voor de verpakking niet uitdrukkelijk genoemd is - niet alleen in bruikleen - moet dergelijke verpakking worden gefactureerd tegen een verifieerbare kostprijs. De leverancier is verplicht om waar mogelijk, niet-vervuilend, recyclebaar verpakkingsmateriaal te gebruiken.
(4) De in de afzonderlijke orders opgestelde betalingsvoorwaarden zijn van toepassing. De datum van ontvangst van de factuur of van ontvangst van de goederen/verlening van de diensten geldt als referentiedatum, afhankelijk van welke datum de laatste is (zogeheten betalingstermijndatum).
(5) De betalingen worden twee keer per maand verricht, op de 1e en 15e dag van elke maand. Als deze dagen op een feestdag of een weekend vallen, worden de betalingen op de eerstvolgende werkdag verricht.
(6) In principe dienen onze bestelformulieren/opdrachtbevestigingsformulieren te worden gebruikt. Op alle afwijkende opdrachtbevestigingen, vervoersdocumenten en facturen dienen ons ordernummer, het orderregelnummer, het artikelnummer en de leveringsomvang te worden vermeld. Indien één of meerdere van deze gegevens ontbreken en onze standaard verwerking daardoor wordt vertraagd, worden de onder punt (4) hierboven opgestelde betalingstermijn c.q. de betalingsvoorwaarden verlengd met de tijd van de genoemde vertraging.

§ 4 Leveringstermijn en levering, risico-overgang
(1) De in de order genoemde leveringstermijn (leveringstermijn of deadline) is bindend. Vroegtijdige leveringen zijn niet toegestaan.
(2) De leverancier is verplicht ons schriftelijk en onverwijld op de hoogte te stellen wanneer zich omstandigheden voordoen of zichtbaar worden als gevolg waarvan niet aan de leveringstermijn kan worden voldaan.
(3) Wij hebben het recht om, bij vertragingen in de levering en na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan de leverancier, een boete op te leggen voor elke begonnen week ten belope van 1,0% tot een maximum van 10% van de orderwaarde voor vertragingen in de levering. De boete wordt toegevoegd aan de door de vertraging veroorzaakte schade.
(4) De leverancier is uitsluitend gerechtigd deelleveringen uit te voeren na onze voorafgaande toestemming.

§ 5 Bescherming van eigendom
(1) Wij behouden de eigendom van of het auteursrecht op alle orders en overeenkomsten, alsmede de tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, specificaties en andere documenten die ter beschikking van de leverancier zijn gesteld. Het is de leverancier niet toegestaan deze zonder onze uitdrukkelijke toestemming toegankelijk te maken voor derden of te publiceren, ze zelf te gebruiken of zulks aan derden toestaan, of ze te dupliceren. De leverancier zal al deze documenten en eventuele kopieën retourneren zonder dat daarvoor een voorafgaand verzoek nodig is, zodra deze niet meer nodig zijn om de transactie op de juiste wijze uit te voeren, of wanneer de onderhandelingen niet leiden tot sluiting van een overeenkomst.
(2) Gereedschap, apparatuur en modellen die wij ter beschikking van de leverancier stellen of die zijn vervaardigd voor de overeenkomst en afzonderlijk worden gefactureerd door de leverancier blijven of worden ons eigendom. Dergelijke objecten dienen door de leverancier als ons eigendom te worden gemarkeerd, met de nodige zorg te worden opgeslagen, te worden beschermd tegen ongeacht welk gevaar, en mogen alleen worden gebruikt in overeenstemming met eisen die zich voordoen in verband met de overeenkomst. De leverancier zal ons onverwijld op de hoogte stellen van eventuele schade, ongeacht of die klein of groot is. De leverancier is verplicht na een verzoek daartoe deze artikelen in goede staat aan ons af te staan, indien ze niet langer nodig zijn om de met ons gesloten overeenkomsten na te komen.

 § 6 Garantieclaims
(1) Wij hebben recht op alle wettelijke claims wegens tekortkomingen.
(2) Het door ons aanvaarden van voorgelegde monsters of modellen betekent niet dat wij afzien van garantieclaims.

§ 7 Productaansprakelijkheid
De leverancier is verantwoordelijk voor alle claims van derden als gevolg van letsel of materiële schade die kan worden herleid tot een defect product dat is geleverd door genoemde leverancier, en hij is verplicht ons te ontheffen van de daaruit voortvloeiende aansprakelijkheid. Als wij genoodzaakt zijn een product terug te roepen wegens een door de leverancier geleverd gebrekkig product, draagt genoemde leverancier alle kosten van een dergelijke actie.

§ 8 Industriële eigendomsrechten
(1) De leverancier garandeert dat er in verband met de leveringen geen inbreuk wordt gemaakt op industriële eigendomsrechten van derden in landen van de Europese Unie, Noord-Amerika of andere landen waarin genoemde leverancier producten vervaardigt of genoemde producten laat vervaardigen.
(2) De leverancier is verplicht ons te vrijwaren tegen alle claims die derden tegen ons kunnen indienen wegens een schending van industriële eigendomsrechten als genoemd onder punt (1) en alle noodzakelijke kosten in verband met deze claims te vergoeden. Deze claim blijft van kracht, ongeacht of de leverancier een fout heeft begaan of niet.

 § 9 Geheimhouding
(1) De leverancier is verplicht tot geheimhouding met betrekking tot de voorwaarden van de order en alle informatie en documenten die ter beschikking zijn gesteld voor de uitvoering van de order (met uitzondering van informatie die toegankelijk is voor het publiek) gedurende een periode van 5 jaar na de beëindiging van deze overeenkomst en deze bovendien alleen toe te passen om de order uit te voeren. Na afronding van een onderzoek of orders, zal de leverancier genoemde documenten onmiddellijk op verzoek retourneren.
(2) Het is de leverancier niet toegestaan zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming te verwijzen naar onze zakelijke relatie in reclame, brochures, enz. en de voor ons geproduceerde leveringsartikelen te vertonen.

(3) De leverancier zal onderleveranciers verplichten dit artikel 9 na te komen.

§ 10 Overdracht
Het is de leverancier niet toegestaan vorderingen uit hoofde van deze contractuele relatie over te dragen aan derden. Dit geldt niet voor geldvorderingen.

§ 11 Diversen
De leverancier, zijn werknemers en zijn contractuele partners dienen ons ethisch beleid(www.jci.com/corpvalues/ethics.htm) en onze duurzaamheidsprincipes (www.jci.com/sustainability.asp) na te komen.

§ 12 Plaats van nakoming, bevoegde rechter, toepasselijk recht
(1) Plaats van nakoming voor beide partijen en bevoegde rechter bij uitsluiting voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie is Hannover.
(2) De tussen ons en de leverancier gesloten overeenkomsten zijn onderworpen aan het recht van de Bondsrepubliek Duitsland, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.